items property Null safety

List<WebFeedItem> items
final

Implementation

final List<WebFeedItem> items;