channelDataEncoded property

String channelDataEncoded
final

Implementation

final String channelDataEncoded;