birthday property

  1. @TagNumber(5)
Timestamp birthday

Implementation

@$pb.TagNumber(5)
$1.Timestamp get birthday => $_getN(4);
  1. @TagNumber(5)
void birthday=(Timestamp v)

Implementation

@$pb.TagNumber(5)
set birthday($1.Timestamp v) { setField(5, v); }