addressSha1 property Null safety

String addressSha1
final

The SHA1 of the address of the server.

Implementation

final String addressSha1;