cpub的使用方法

使用方法

添加引用到需要使用注解packages的dev_dependencies中

使用pub

cpub: ^0.0.4
激活cpub命令行工具
///github 使用方式  执行完pub get 后,github上的项目存放在 flutter sdk -> .pub-cache ->git -> cpub
pub global activate --source path <cpub path>

///上传到pub.dev后,使用此命令
pub global activate cpub

执行命令

在项目根目录下执行命令

  1. cpub get
  2. cpub update

Libraries

cpub
utils