key property Null safety

String key

Implementation

String get key => _key;