fromKey method Null safety

BLOCKS? fromKey(
  1. String key
)

Implementation

static BLOCKS? fromKey(String key) {
  return items.firstWhereOrNull((item) => item.key == key);
}