UpdateSystem constructor Null safety

UpdateSystem()