retype<K2, V2> method Null safety

  1. @deprecated
Map<K2, V2> retype<K2, V2>()

Implementation

@deprecated
Map<K2, V2> retype<K2, V2>() => cast<K2, V2>();