toAlgebraic property Null safety

String toAlgebraic

Implementation

String get toAlgebraic {
  return algebraic(to);
}