deleteFileData function

dynamic deleteFileData(
  1. dynamic path
)

Implementation

deleteFileData(path) {
  File(path).delete();
}