OnAnalysisOnlyMode typedef

OnAnalysisOnlyMode = dynamic Function(AnalysisCameraState)

Implementation

typedef OnAnalysisOnlyMode = Function(AnalysisCameraState);