cafebazaar_flutter

کتابخانه جهت انجام API های اختصاصی اپلیکیشن کافه بازار در فلاتر و فقط پلت فرم اندروید!

Getting Started

ابتدا پکیح cafebazaar_flutter را به فایل pubspec پروژه خود اضافه کنید.

cafebazaar_flutter: <LAST VERSION>

سپس با استفاده از دستور زیاد کلاس های این کتابخانه را به پروژه خود اضافه کنید.

import 'package:cafebazaar_flutter/cafebazaar_flutter.dart';

تمام!

API

Initialization

ابتدا مقدار دهی اولیه اولیه را انجام دهید

CafebazaarFlutter _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
InAppPurchase inapp = _bazaar.inAppPurchase(PUBLIC_KEY);

PUBLIC_KEY کلید عمومی اپلیکیشن شماست که از بخش پرداخت درون برنامه ای پنل توسعه دهندگان کافه بازار قابل دریافت است.

Purchase a product

برای خرید یک محصول از متد زیر استفاده کنید :

final PurchaseInfo purchaseInfo = await inapp.purchase("productId", payLoad: "Your payload");
if(purchaseInfo != null) {
  print('success: $purchaseResult');
}

در صورتی که purchaseInfo != null باشد خرید با موفقیت انجام گرفته است.

کلاس PurchaseInfo شامل اطلاعات کامل خرید انجام شده است.

class PurchaseInfo {
  final String orderId;
  final String purchaseToken;
  final String payload;
  final String packageName;
  final String purchaseState;
  final int purchaseTime;
  final String productId;
  final String dataSignature;
}

Subscribe to product

برای خرید اشتراک یک محصول از متد زیر استفاده کنید:

final PurchaseInfo purchaseInfo = await inapp.subscribe("productId", payLoad: "Your payload");
if(purchaseInfo != null) {
  print('success: $subscribeResult');
}

در صورتی که purchaseInfo != null باشد خرید اشتراک با موفقیت انجام گرفته است.

Consume a purchase

برای مصرف کردن یک خرید از متد زیر استفاده کنید :

final bool consumeResult = await inapp.consume("PURCHASE TOKEN"); //IN PurchaseInfo.purchaseToken

توجه: در صورتی که تمایل دارید بعد از خرید، خرید را مصرف کنید و نیاز به PurchaseToken دارید، می توانید آن را از کلاسی که در جواب خرید به شما داده شده بردارید : purchaseInfo.purchaseToken

User purchases

برای دریافت لیست تمام محصولات مصرف نشده کاربر :

final List<PurchaseInfo> purchasedProducts = await inapp.getPurchasedProducts();
print(purchasedProducts);

User Subscriptions

برای دریافت تمامی اشتراک های فعال کاربر :

final List<PurchaseInfo> subscribedProducts = await inapp.getSubscribedProducts();
print(subscribedProducts);

Disconnect

برای قطع ارتباط بین اپلیکیشن شما و کلاینت بازار :

await inapp.disconnect();

Intents

Open application detail page

برای باز کردن صفحه توضیحات اپلیکیشن شما ( و یا هر اپلیکیشنی که شما از طریق نام بسته ارسال میکنید ) می توانید از متد زیر استفاده کنید :

final _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
await _bazaar.openDetail([String packageName]);
print('USER BACK TO YOUR APP');

اگر packageName == null این کتابخانه صفحه توضیحات اپلیکیشن شمارو به طور اتوماتیک باز می کند.

Open Developer applications List

برای بازکردن لیست تمامی اپلیکیشن های یک توسعه دهنده در بازار می توانید از متد زیر استفاده کنید:

final _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
await _bazaar.openDeveloperPage(String developerId);
print('USER BACK TO YOUR APP');

Open comment form

برای باز کردن فرم ثبت نظر به اپلیکیشن شما ( و یا هر اپلیکیشنی که شما از طریق نام بسته ارسال میکنید ) میتوانید از این متد استفاده کنید:

final _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
await _bazaar.openCommentForm([String packageName]);
print('USER BACK TO YOUR APP');

برای باز کردن صفحه توضیحات اپلیکیشن شما ( و یا هر اپلیکیشنی که شما از طریق نام بسته ارسال میکنید ) می توانید از متد زیر استفاده کنید :

Update Checker

برای دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن شما در کافه بازار می توانید از این متد استفاده کنید :

final _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
final int versionCode = await _bazaar.getLatestVersion();

Login Checker

برای فهمیدن وضعیت اینکه کاربر در کافه بازار وارد حساب کاربری خود شده یا خیر می توانید از این متد استفاده کنید :

final _bazaar = CafebazaarFlutter.instance;
final bool isLoggedIn = await _bazaar.isLoggedIn();

Libraries

cafebazaar_flutter