bytedeskHttpApi property Null safety

BytedeskLeaveMsgHttpApi bytedeskHttpApi
final

Implementation

final BytedeskLeaveMsgHttpApi bytedeskHttpApi = BytedeskLeaveMsgHttpApi();