setProtocolV311 method Null safety

void setProtocolV311()

Set the protocol version to V3.1.1

Implementation

void setProtocolV311() {
  Protocol.version = MqttClientConstants.mqttV311ProtocolVersion;
  Protocol.name = MqttClientConstants.mqttV311ProtocolName;
}