shutdownNotifications property Null safety

Stream<ShutdownNotification> shutdownNotifications

Implementation

Stream<ShutdownNotification> get shutdownNotifications =>
    _shutdownNotifications.stream;