nameIOS property Null safety

String nameIOS
final

Implementation

final String nameIOS;