Bottom Drawer for Flutter Pub version

Bottom Drawer.

DEMO

1. Add dependency

dependencies:
 bottom_drawer: ^0.0.5

2. Import bottom drawer

import 'package:bottom_drawer/bottom_drawer.dart';

3. Use bottom drawer

Create a bottom drawer controller.

/// create a bottom drawer controller to control the drawer.
BottomDrawerController controller = BottomDrawerController();

Build a bottom drawer widget.

/// return a bottom drawer widget.
Widget buildBottomDrawer(BuildContext context) {
 return BottomDrawer(
  /// your customized drawer header.
  header: Container(),
  /// your customized drawer body.
  body: Container(),
  /// your customized drawer header height.
  headerHeight: 60.0,
  /// your customized drawer body height.
  drawerHeight: 180.0,
  /// drawer background color.
  color: Colors.lightBlue,
  /// drawer controller.
  controller: controller,
 );
}

Control the bottom drawer.

/// open the bottom drawer.
controller.open();

/// close the bottom drawer.
controller.close();

For more information, see the example.

Libraries

bottom_drawer