notifyKnownEntityRepositoryProvider method

  1. @override
void notifyKnownEntityRepositoryProvider(
  1. EntityRepositoryProvider provider
)
override

Implementation

@override
void notifyKnownEntityRepositoryProvider(EntityRepositoryProvider provider) {
  _knownEntityRepositoryProviders.add(provider);
}