nextToken property

String nextToken
@JsonKey(name: 'NextToken'), final

Implementation

@_s.JsonKey(name: 'NextToken')
final String nextToken;