storageType property Null safety

BrokerStorageType? storageType
final

The broker's storage type.

Implementation

final BrokerStorageType? storageType;