invokeIdentityArn property

  1. @JsonKey()
String? invokeIdentityArn
final

Invokey Identity ARN ...

Implementation

@JsonKey()
final String? invokeIdentityArn;