awsRegion property

  1. @JsonKey()
String? awsRegion
final

AWS Region ...

Implementation

@JsonKey()
final String? awsRegion;