userAgent property

  1. @JsonKey()
String? userAgent
final

Implementation

@JsonKey()
final String? userAgent;