cognitoIdentityId property

  1. @JsonKey()
String? cognitoIdentityId
final

Implementation

@JsonKey()
final String? cognitoIdentityId;