httpMethod property

  1. @JsonKey()
String? httpMethod
final

Implementation

@JsonKey()
final String? httpMethod;