setOnPremiseInfo static method

void setOnPremiseInfo(
  1. String host,
  2. String publicKey
)

Implementation

static void setOnPremiseInfo(String host, String publicKey) {
  sHost = host;
  sPublicKey = publicKey;
}