identity property

IdentityService identity

Returns the identity service. This service represents com.atproto.identity.*.

Implementation

IdentityService get identity;