setNavigatorKey method

void setNavigatorKey (
  1. GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey
)

Implementation

static void setNavigatorKey(GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey) =>
    _navigatorKey = navigatorKey;