findByNameOrAlias method Null safety

Option? findByNameOrAlias(
  1. String name
)

Finds the option whose name or alias matches name, or null if no option has that name or alias.

Implementation

Option? findByNameOrAlias(String name) => options[_aliases[name] ?? name];