visitMethodDeclaration method Null safety

  1. @override
T? visitMethodDeclaration(
  1. MethodDeclaration node
)
override

Implementation

@override
T? visitMethodDeclaration(MethodDeclaration node) {
  stopwatch.start();
  T? result = _baseVisitor.visitMethodDeclaration(node);
  stopwatch.stop();
  return result;
}