visitMapLiteralEntry method Null safety

  1. @override
R? visitMapLiteralEntry(
  1. MapLiteralEntry node
)
override

Implementation

@override
R? visitMapLiteralEntry(MapLiteralEntry node) => visitCollectionElement(node);