returnKeyword property Null safety

Token returnKeyword

Return the token representing the 'return' keyword.

Implementation

Token get returnKeyword;