whileKeyword property Null safety

Token whileKeyword

Return the token representing the 'while' keyword.

Implementation

Token get whileKeyword;