awaitKeyword property Null safety

Token awaitKeyword

Return the 'await' keyword.

Implementation

Token get awaitKeyword;