toUri method Null safety

Uri toUri()

Return a Uri representing this resource.

Implementation

Uri toUri();