typeSystem property

TypeSystem typeSystem

Return the TypeSystem that is used in this library.

Implementation

TypeSystem get typeSystem;