identity property

Identity? identity
read / write

Implementation

Identity? identity;