getIdentity method

Identity? getIdentity()

Implementation

Identity? getIdentity() {
  return identity;
}