flutter_jitsi_meet 0.0.2

Flutter Android iOS

FLutter Jitsi Meet Plugin

jitsi_meet #

Flutter Jitsi Meet Plugin for Flutter. Supports Android and iOS platforms.