key property Null safety

WebAuthNKey key

Implementation

@$pb.TagNumber(1)
$18.WebAuthNKey get key => $_getN(0);
void key=(WebAuthNKey v)

Implementation

@$pb.TagNumber(1)
set key($18.WebAuthNKey v) { setField(1, v); }