white90 property

IosColorScheme white90
read / write

Implementation

static IosColorScheme white90 = IosColorScheme(white: 255, alpha: 230);