alto property

IosColorScheme alto
read / write

Implementation

static IosColorScheme alto = IosColorScheme(white: 219);