startCheckout method

Future<TokenizationResult> startCheckout(
 1. PaymentParameters paymentParameters
)

Implementation

static Future<TokenizationResult> startCheckout(
    PaymentParameters paymentParameters) async =>
  TokenizationResult.fromJson(
    await _channel.invokeMapMethod<String, dynamic>(
      'startCheckout', paymentParameters.json));