attributeValueSingle method Null safety

Parser attributeValueSingle()

Implementation

Parser attributeValueSingle() => XmlToken.singleQuote
    .toParser()
    .seq(XmlCharacterDataParser(entityMapping, XmlToken.singleQuote, 0))
    .seq(XmlToken.singleQuote.toParser());