visitCDATA method Null safety

dynamic visitCDATA(
  1. XmlCDATA node
)

Visit an XmlCDATA node.

Implementation

dynamic visitCDATA(XmlCDATA node) => null;