attributeValueDouble method Null safety

Parser attributeValueDouble()

Implementation

Parser attributeValueDouble() => XmlToken.doubleQuote
    .toParser()
    .seq(XmlCharacterDataParser(entityMapping, XmlToken.doubleQuote, 0))
    .seq(XmlToken.doubleQuote.toParser());