getMethodOrigin method

int getMethodOrigin(
 1. Pointer<Utf16> wszMethodName,
 2. Pointer<Pointer<Utf16>> pstrClassName
)

Implementation

int getMethodOrigin(Pointer<Utf16> wszMethodName,
    Pointer<Pointer<Utf16>> pstrClassName) =>
  ptr.ref.vtable
      .elementAt(26)
      .cast<
        Pointer<
          NativeFunction<
            Int32 Function(Pointer, Pointer<Utf16> wszMethodName,
              Pointer<Pointer<Utf16>> pstrClassName)>>>()
      .value
      .asFunction<
        int Function(Pointer, Pointer<Utf16> wszMethodName,
          Pointer<Pointer<Utf16>> pstrClassName)>()(
    ptr.ref.lpVtbl, wszMethodName, pstrClassName);