GetString method Null safety

int GetString(
 1. Pointer<PROPERTYKEY> key,
 2. Pointer<Pointer<Utf16>> ppsz
)

Implementation

int GetString(Pointer<PROPERTYKEY> key, Pointer<Pointer<Utf16>> ppsz) =>
  ptr.ref.lpVtbl.value
    .elementAt(17)
    .cast<Pointer<NativeFunction<_GetString_Native>>>()
    .value
    .asFunction<_GetString_Dart>()(ptr.ref.lpVtbl, key, ppsz);