setStateToSliding method

void setStateToSliding ()

Implementation

void setStateToSliding() {
  _state = SliderState.sliding;
}